Трет Состанок на Одборот

На 29 Декември 2017 во Тетово, Македонија, ПЕНДА го одржа својот трет состанок на Одборот каде мнозинството членови на одборот присуствуваа. На овој состанок, претседателот Ментар Махмуди ги извести членовите на одборот за напредокот на активностите спроведени во текот на 2017 година. Исто така, се договоривме за чекорите што треба да се превземат во текот на 2018 година, главно фокусирајќи се на донации и стипендии што треба да се доделат.

Трет Состанок на Одборот
Трет Состанок на Одборот, 29 Декември 2017 во Тетово.